ZÁKON O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Zákon č. 361/2000 Sb.

Zákon č. 361/2000 Sb. plné znění

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

ZÁKON O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1 - Předmět úpravy

§ 2 - Vymezení základních pojmů

HLAVA II

PROVOZ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

DÍL 1

Účastníci provozu na pozemních komunikacích

§ 3 - Základní podmínky účasti na provozu na pozemních komunikacích

§ 4 - Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích

§ 5 - Povinnosti řidiče

§ 6

§ 6a

§ 7

§ 8 - Povinnosti řidiče tramvaje

§ 8a - Povinnosti učitele autoškoly

§ 9 - Povinnosti přepravované osoby

DÍL 2

Provozovatel vozidla

§ 10 - Povinnosti provozovatele vozidla

DÍL 3

Pravidla provozu na pozemních komunikacích

ODDÍL 1

Jízda vozidly

§ 11 - Směr a způsob jízdy

§ 12 - Jízda v jízdních pruzích

Jízda ve zvláštních případech

§ 13

§ 14

§ 15

§ 16 - Objíždění

§ 17 - Předjíždění

§ 18 - Rychlost jízdy

§ 19 - Vzdálenost mezi vozidly

§ 20 - Vyhýbání

§ 21 - Odbočování

§ 22 - Jízda křižovatkou

§ 23 - Vjíždění na pozemní komunikaci

§ 24 - Otáčení a couvání

Zastavení a stání

§ 25

§ 26

§ 27

Železniční přejezd

§ 28

§ 29

§ 30 - Znamení o změně směru jízdy

§ 31 - Výstražná znamení

Osvětlení vozidel

§ 32

§ 33

§ 34 - Vlečení motorových vozidel

ODDÍL 2

Jízda vozidly ve zvláštních případech

Provoz na dálnici

§ 35

§ 36

§ 37

§ 38

Provoz v obytné a pěší zóně

§ 39

§ 40

§ 40a - neplatil

Jízda vozidel s právem přednostní jízdy

§ 41

§ 42

ODDÍL 3

Zvláštní ustanovení pro provoz vozidel

§ 43 - Omezení jízdy některých vozidel

§ 44 - Čerpání pohonných hmot

§ 45 - Překážka provozu na pozemních komunikacích

§ 46 - Zastavení vozidla v tunelu

§ 47 - Dopravní nehoda

§ 47a - Zákaz účasti na některých akcích v provozu na pozemních komunikacích

ODDÍL 4

Přeprava osob a nákladu

§ 48 - Přeprava osob

§ 49 - Přeprava osob vozidlem hromadné dopravy osob

§ 50 - Přeprava osob vozidlem taxislužby

§ 51 - Přeprava osob v ložném prostoru nákladního automobilu a v ložném prostoru nákladního přívěsu traktoru

§ 52 - Přeprava nákladu

ODDÍL 5

Zvláštní ustanovení pro chůzi, jízdu nemotorových vozidel, jízdu na zvířeti a vedení a hnaní zvířat

Chůze

§ 53

§ 54

§ 55

§ 56 - Útvar chodců

Jízda na jízdním kole

§ 57

§ 58

§ 59 - Jízda potahovými vozidly a ručními vozíky

§ 60 - Jízda na zvířatech a vedení a hnaní zvířat

DÍL 4

Úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích

ODDÍL 1

Úprava provozu na pozemních komunikacích

§ 61 - Obecná, místní a přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

§ 62 - Dopravní značky

§ 63 - Svislé dopravní značky

§ 64 - Vodorovné dopravní značky

§ 65 - Světelné, doprovodné akustické signály a výstražná světla

§ 66 - Dopravní zařízení

§ 67 - Speciální označení vozidel a osob

§ 68 - Zařízení pro provozní informace

ODDÍL 2

§ 69 - Řízení provozu na pozemních komunikacích

Řízení provozu světelnými signály

§ 70

§ 71

§ 72

§ 73

§ 74

§ 75 - Řízení provozu pokyny policisty

ODDÍL 3

Vztahy mezi úpravami provozu na pozemních komunikacích, jejich stanovení a užití dopravních značek, světelných signálů, dopravních zařízení a provozních informací

§ 76 - Vztahy mezi obecnou, místní a přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích

§ 77 - Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

§ 78 - Užití dopravních značek, světelných signálů, dopravních zařízení a provozních informací

ODDÍL 4

Zastavování vozidel

§ 79

§ 79a - Měření rychlosti vozidel

HLAVA III

ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ A ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ

DÍL 1

Řidičské oprávnění

§ 80

§ 81 - Skupiny a podskupiny řidičských oprávnění

§ 82 - Podmínky udělení a držení řidičského oprávnění

§ 83 - Věk

Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel

§ 84

§ 85

§ 86

Pravidelné lékařské prohlídky

§ 87

§ 87a - Dopravně psychologické vyšetření

§ 88

§ 89

§ 90 - Odborná způsobilost k řízení motorových vozidel

§ 91 - Další podmínky k udělení řidičského oprávnění

§ 92 - Udělení a rozšíření řidičského oprávnění

§ 93 - Podmínění a omezení řidičského oprávnění

§ 94 - Odnětí řidičského oprávnění a vzdání se řidičského oprávnění

§ 94a - Pozbytí řidičského oprávnění

§ 95 - Pozastavení řidičského oprávnění

§ 96 - Přezkoumání zdravotní způsobilosti

§ 97 - Přezkoušení z odborné způsobilosti

Zrušení podmínění nebo omezení řidičského oprávnění

§ 98

§ 99

Vrácení řidičského oprávnění

§ 100

§ 101

§ 102

DÍL 2

Řidičský průkaz

§ 103

§ 104 - Druhy řidičských průkazů

§ 105 - Údaje zapisované do řidičského průkazu

Údaje zapisované do mezinárodního řidičského průkazu

§ 106

§ 107

§ 108 - Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu

Vydání řidičského průkazu

§ 109

§ 110

§ 110a

§ 111 - Vydání mezinárodního řidičského průkazu

§ 112 - Vydání duplikátu řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu

§ 113 - Odevzdání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu

§ 114 - Vrácení řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu

§ 115 - Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu

§ 116 - Výměna řidičského průkazu Evropských společenství, řidičského průkazu vydaného cizím státem

§ 117

§ 118 - Neplatnost řidičských průkazů

Díl 3

Zabránění v jízdě a zadržení řidičského průkazu

§ 118a - Zabránění v jízdě

Zadržení řidičského průkazu

§ 118b

§ 118c

HLAVA IV

REGISTR ŘIDIČŮ

§ 119

§ 120

§ 121 - Výdej dat z registru řidičů

§ 122 - Centrální registr řidičů

§ 122a

§ 122b

§ 122c - Poskytování údajů z evidence paměťových karet řidiče a centrální evidence paměťových karet řidiče

§ 123 - Evidence dopravních nehod a centrální evidence dopravních nehod

HLAVA V

BODOVÉ HODNOCENÍ PORUŠENÍ POVINNOSTÍ STANOVENÝCH ZÁKONEM

§ 123a

Započítávání bodů

§ 123b

§ 123c

§ 123d - Vrácení řidičského oprávnění

§ 123e - Odečítání bodů

§ 123f

HLAVA VI

STÁTNÍ SPRÁVA

§ 124 - Působnost ministerstev, krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a policie

§ 125 - Zrušen

§ 125a - Vybírání kaucí

§ 125b - Státní odborný dozor a vrchní státní odborný dozor

Správní delikty

§ 125c - Přestupky

§ 125d - Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

§ 125e - Společná ustanovení o správních deliktech

HLAVA VII

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 126

§ 127

§ 128

§ 128a

§ 129 - Vztah ke správnímu řádu

§ 130 - Pracovněprávní vztahy

§ 131 - Předání agendy dopravním úřadům

§ 132

§ 133 - Rozsah platnosti dosavadních řidičských oprávnění

§ 134 - Výměna dosavadních řidičských průkazů

§ 135 - Platnost dosavadních mezinárodních řidičských průkazů

§ 136 - Platnost dosavadních speciálních označení

§ 137 - Zmocnění k vydání prováděcích právních předpisů

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích

§ 138

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o silniční dopravě

§ 139

ČÁST ČTVRTÁ

zrušena

§ 140 - zrušen

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o přestupcích

§ 141

ČÁST ŠESTÁ

§ 142

ČÁST SEDMÁ

ÚČINNOST

§ 143


Přílohy:

Přehled jednání spočívajících v porušení vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích a počet bodů za tato jednání


Vybraná ustanovení novel

Čl.II zákona č. 411/2005 Sb.

Přechodné ustanovení